SŞ

Saint Simon

Saint Simon Biyografisi

Fransız sosyalizminin kurucusudur.

Saint Simon, 17 Ekim 1760 tarihinde Paris, Fransa’da aristokrat bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Bütün adı Claude Henri de Saint Simon’dur. Saint Simon’un büyük amcası XIV. Louis sarayının tarihsel hatıralar yazarıdır. İhtilalci bir eğitim görür ve genç yaşta inançsızlığın etkisine girdi. Geleneklere meydan okudu. Babası bu duruma aleyhinde onu manastıra kapattı. Halasının yardımıyla oradan kurtuldu ve önce teğmen daha sonra yüzbaşı oldu. Amerika’ya gitti, burada 4 yıl kaldı. 1789 yılında seçim kurulu başkanı oldu.

Fransız devrimi esnasında düşünceleri baştan sona giyotinden kurtulmuş, sahip olduğu unvanlardan vazgeçtiği halde devrimden sonra Fransa’da dokuz ay hapsedilmiştir. 1804’te sağlığı bozulana değin rahat içinde olsa da, geri kalan yaşamını hemen hemen sefalet içinde geçirmiştir.

Saint Simon, her ne dek ders kitaplarında pek fazla bahsi geçmese de aslında sosyoloji biliminin temellerini atan; pozitivizm terimini öncelikle kullanan filozoftur.

Saint Simon, kendini büyük işler yerine geçmek için yaratılmış olarak görmekte oysa önce hangi alandan başlayacağına karar verememiştir. Önce subay olmuş ve Amerikan Özgür Savaşı’nda kısa zamanda albaylığa yükselmiştir. Sonradan Nikaragua‘da Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus‘u birleştirecek bir proje üstünde çalışmış, sonradan İspanya‘da Madrid‘i denizle birleştirecek bir kanal projesi üstünde çalışmıştır.

Pozitif bilim çağının bundan böyle başladığını öne sürerek; yeni toplumu sosyologlar ve endüstri (sanayiciler) yönetmeli, çünkü bu gruptan birisi toplumu değiştiriyor diğeri ise toplumu bir arada tutuyor. Düşünceleri Fransız Devrimine de fikir babalığı yapmıştır. bu nedenle Fransız Sosyalizminin kurucusu kabul edilir. Endüstri toplumlarında ahlakî bir haylazlık olduğunu ve bunun yeni bir dinle aşılabileceğini savunur. 1828 yılında Saint Simoncular dinsel bir mezhep gibi örgütlenmişler ve dinsel törenler düzenlemiştir.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Steven Carell

Fransız İhtilali ortaya çıkınca sahip olduğu ünvanlarından vazgeçmiş olduğunu bildirmesine rağmen tutuklanarak dokuz ay hapis yatmıştır. Parasını çağının en ünlü bilim adamı düşünürlerini çevresinde biriktirmek ve abartılı bir hayat sürmek için harcamıştır. Fazla geçmeden parası tükenip yoksullaşınca bir müddet kendi yanında çalışanların yardımı sonra da arkadaşlarının yardımı ile geçinmiştir.

1802 tarihinden itibaren düşüncelerini yazıp yayımlamaya başlamıştır. Bu dönemlerde Auguste Comte da yazmanlarından biri olarak kendisi ile beraber çalışmıştır. Auguste Comte’nin hocasıdır. Comte; Saint Simon’dan edindiği bilgileri kendi fikirleriymiş gibi sunmuş ve Sosyolojinin kurucusu ünvanına mazhar olmuştur.

Saint Simon, toplumsal evrimi, sınıf mücadelesinin bu toplumsal evrimin itici gücü olduğunu ve sınıf farklarının da özel mülkiyetten doğduğunu açıklayarak da Karl Marx’ın fikirlerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır.

Emile Durkheim’e göre Saint Simon hem sosyolojinin keza de sosyalizmin kurucusudur.

Pozitif bilimlerin bütün dalları ile ilgilenen düşünür bu bilimlerin oysa artı bir sosyal ilimin yaratılması ile tamamlanacağına inanmış, bu ilime ise sosyal fizik adını vermiştir. Simon’a kadar fizik bilimi fiziki olayları evvelden görmeyi, onları yoklama altına almayı olası kıldığı gibi sosyal fizik de sosyal olayları evvelden görmeyi onları kontrol altına almayı ve şekillendirmeyi mümkün kılacaktır.

Saint Simon, aydınlanma düşünürlerinin düşüncelerinin yeni bir şekilde sentezlemiş, Francis Bacon’ın, Ansiklopedi (Encyclopédie) yazarlarının ve iskoç politik ekonomi düşüncesinin bir sentezini yapmıştır. Saint Simon, endüstrileşme ile birlikte toplumda hızlı bir değişimin yaşandığını ayrım eden, bu noktaya dikkat çeken ve “endüstri (sanayi) toplumu” kavramını öncelikle kullanan düşünürdür. Geleceğin toplumunun endüstri toplumu olacağını düşünen Saint Simon, endüstrileşme sürecini denetleme altına olmak için bilimsel politikalar geliştirmeye çalışmış ve endüstri toplumunun toplumsal örgütlenmesi hakkında farklı alanlara yönlendirilmiş araştırmalar yapmıştır.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Sean Penn

Saint Simon, ihtilal sonrası Fransız toplumunda yapıcı bir reforma gidilmesi gerektiğini, bu reformla birlikte dine ve askeri düzene değil, bilime ve endüstriye dayanan bir toplum inşa edilmesi gerektiğini savunmuştur.

Bilimsel yöntemi ve bu yöntemin felsefeyi de içine alacak şekilde genişlemesini anlatmak için Pozitivizm terimini öncelikle kullanan da Saint Simon’dur.

Saint Simon’a tarafından toplumlar, herkes ayrı bilgi biçimlerine dayanan üç evre olan teolojik, metafizik ve artı aşamalardan geçerler. Bu aşamalara emrindeki olarak Avrupa uygarlığı çok tanrılı uygarlıktan tek tanrılığa ve feodalizme, daha sonra da endüstri toplumuna dürüst bir başkalaşım geçirmiştir. Saint Simon’dan önce de değişik düşünürler toplumun belirtilmiş aşamalardan geçerek geliştiğini belirtmiştir, Simon’un benzersiz yönü, bu gelişmenin ekonomik yönünü vurgulaması ve her aşamaya özgü, yapıcı bir reforma gidilerek bilime ve endüstriye dayanan bir toplum inşa edilmesi gerektiğini savunmuştur.

Saint Simon, üreten ve üretmeyen sınıları birbirinden ayırmış, üretimde bulunmayan sınıfı “aylaklar” olarak nitelemiştir.

Simon’a tarafından devletin esas görevi toplum için faydalı işlerin engellenmemesini sağlamak, toplumun istekleri doğrultusunda karar alınmasına olanak tanımak, çalışanlarını değerini iyi anlamak tarzında olmalıdır. O zaman üretici işinin karşılığını yalnızca tüketicilerle olan bağlantısı ile halledebilecek, böyle olunca da sınıflar arası mücadele ve hükmetme arzusu son bulacaktır. Simon’un görüşleri İngiliz Liberalizmini, Rus Sosyalizmini ve İtalyan Nasyonalizmini etkilemiştir.

Saint Simon zamanında anlaşılmayan lakin daha sonra düşünceleri üstüne yapılan çalışmalarla kendini ispat ettirmiş biridir. Onun söyledikleri ve düşündükleri ondan daha sonra gelen birçok Sosyologu etkilemiş ve sosyologlara yön göstermiştir. Bilhassa sosyolojiyi çakmak isteyenler için tarihi iyi bilinmesi gerektiğini vurgulamıştır. Çünkü ona kadar ‘’sosyolojinin atölyesi tarihtir.’’

Saint Simon, 1801 yılında evlendi.

Saint Simon, 19 Mayıs 1825 tarihinde Paris, Fransa’da 65 yaşında ölmüştür.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Soner Arıca

Eserleri:
De la Réorganisation de la Société européenne (Avrupa Topluluğunun Yeniden Örgütlenmesi Üstüne)
Du Système industriel (Sanayi Sistemine Dair)
Catéschisme des Industriels (Sanayicilerin İlmihali)
Meritokrasi
Bir Cenevrelinin Çağdaşlarına Mektupları – 1803
XLX. yy’ın Bilimsel Çalışmalanna Antre – 1807
Yeni Bir Ansiklopedi Taslağı – 1810
İnsan Bilimi Üstüne İnceleme – 1813
Sanayi Sistemi Üzerine – 1823
Sanayicilerin Kutsal Kitabı – 1824
Yeni Hristiyanlık – 1825
Avrupa Toplumunun Her Tarafta Düzenlenişi Üzerine – 1814 (Augustin Thierry ile birlikte)
Endüstri kapitalizmin birincil dönemlerinin meseleleri üstüne çıkarttığı dergi – 1816-1817

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı