K

Köprülü Mehmet Paşa

Köprülü Mehmet Paşa Biyografisi

15 Eylül 1656 – 31 Ekim 1661 tarihleri arasında padişah IV. Mehmet vaktinde Osmanlı Devletinde sadrazamlık yapmıştır.

Köprülü Mehmet Paşa, 1575 yılında Arnavutluk’un Berat sancağına emrindeki Rudnik (Ruznik) köyünde doğmuştur. Babasının adı Hüseyin’dir. Gençliğinde İstanbul’a getirilerek Osmanlı sarayında hizmete alındı. Buradaki birincil görevi hassa aşçıları neferliği oldu. İyi bir tahsil ve terbiye görerek yetiştirildi. sonra Hüsrev Paşa’ya bağlanarak, büyük odalı zümresine (saray görgü ve erkânının öğrenildiği yer) daha sonra hazine-i amire (devlet hazinesi) hademeliğine geçti.

1623 yılında Geçimsizliği ve itaatsizliği yüzünden sipahilik görevi ile saraydan çıkarıldı. O dönemde Amasya’ya tabi Köprü (Vezirköprü)’de Ayşe Bayan’la evlendi.

Sadrazamlığa getirilen koruyucusu Boşnak Hüsrev Paşa’nın hazinedarlığını yaptı, onun katlindenvodalıklarda, sekiz ay dek da Amasya’da sancak beyliğinde bulundu. İstanbul’a dönüşünde ihtisap ağalığı (belediye işleriyle görevli memur) tophane nazırlığı, sipahiler ağalığı, cebecibaşılık (harp aletleri levazımı yapan sınıfın amiri) gibi çeşitli görevler üstlendi.

Çorum sancakbeyi olarak katıldığı Bağdat seferinde (1638-1639) yaralandı, bu sırada Serdar-ı Ekrem (başkumandan) ve sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın hizmetine girdi. ) rikâb-ı hümâyun (sadaret kaymakamı) kapıcılar kethüdası (kâhya) ve mîrâhur (saray ahırları yöneticisi) oldu. Arkasından yeniden Amasya Bayrak Beyliğine getirildi.

Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın yerine sadrazamlığa getirilen Sultan-zade Semin Mehmet Paşa kadar Trabzon beylerbeyliğine atandı. Görevden alındıktan sonra bir vakit boşta kaldı, 1647 yılında yedinci hasekiye paşmaklık olarak verilen (padişah eşlerine bahşedilen toprak) Şam eyaletinin mütesellimliğine (vali vekili) (idareci) getirildi. O sırada isyan eden Sivas valisi Varvar Ali Paşa üzerine Karaman valisi sıfatıyla gönderildi, Çankırı yöresinde Ali Paşa’ya yenilerek tutsak düştüyse de İpşir Mustafa Paşa tarafından kurtarıldı.

Ertesi yıl Katırcıoğlu Mehmed’in üzerine gönderildi, onu affetme dilemeye razı ederek mümkün bir savaşı önledi. Köprülü Mehmet Paşa bir zaman Köprü kasabasına çekilerek orada yaşadı. İpşir Mustafa Paşa’nın sadaret makamına gelişi üstüne Trablusşam eyaleti valiliği kendisine verildi. Lakin buraya gitmeden görevi elinden alındığı için her tarafta Köprü kasabasına döndü.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Kenan Kalav

1648-1656 tarihleri aralarında Köstendil, iki defa de Trablusşam valiliği yaptı. Köprülü Mehmet Paşa’nın görevde geç yükselmesinin sebebi, tahsili olmaması ve sarayın “Birun” denen dış hizmetlerinde kullanılması idi.

Köprülü lakabı, Amasya’ya bağlı Köprü kasabasından evlenip orada ikamet etmesindendir. Köprü kasabasının idareci Yusuf Ağa’nın kızı olan Ayşe Hanım ile evlendi. Kasabaya sonradan Vezirköprü denilmesi Mehmet Paşa ile bu münasebeti dolayısıyladır.

Osmanlı Padişahı Sultan I. İbrahim 1648 yılında tahttan indirilerek yerine 7 yaşındaki oğlu IV. Mehmet padişah oldu. Bundan sonraki yıllarda Çanakkale Boğazı önlerinde Osmanlı donanmasının bozguna uğraması sonucu Bozcaada, Semadirek, Limni adalarının Venedikliler tarafından ele geçirilmesi gibi olaylarla geçen bu dönem, Osmanlı devletinin en karmakarışık ve sıkıntılı dönemlerinden biridir. Başıboşluk, sus payı, despotluk, kısa aralıklarla yapılan sadrazam değişiklikleri valide Hatice Turhan Sultan’ın (padişahın annesi) saltanat naibi sıfatıyla gösterdiği çabalara rağmen devleti zayıflatmış bulunuyordu.

Köprülü Mehmet Paşa, 15 Eylül 1656 tarihinde Sadrazamlığa ödev edildi. Valide Hatice Turhan Sultan Köprülü Mehmet Paşa ile görüştü ve onu sadrazam yerine getirmek istediğini bildirdi. O esnada 80 yaşında olan Köprülü, kendisine geniş yetkiler verildiği ve aleyhine aldanma koparanların sözlerine itibar edilmeyeceğine söz verildiği takdirde sedâreti kabul edeceğini bildirmiş ve kendisine fazla geniş yetkilerin verilmesi üzerine 15 Eylül 1656’da sadrazamlığı kabul etmişti.

Mehmet Paşa idareyi ele alır almaz anında anarşiyi buhran yoluna gitmiş ve zorbaları birer birer yakalatarak cezalarını vermişti. IV. Murat gibi, ordu intizam altına alınmadan devletin kargaşadan kurtarılamayacağına ve huzurun temin edilemeyeceğine inanan Köprülü Mehmet Paşa, ordudaki zorbaları temizleyerek, disiplini kurmaya muvaffak oldu.

İstanbul’daki karışıklıklarda, yeniçeri kıyafetine soktuğu Hıristiyanlar vasıtası ile Müslüman ahaliyi zarara uğratan ve Eflak voyvodası Konstantin’e halkı isyana hazırlamasını isteyen bir mektup gönderen Fener Rum Patriği III.Partemies’i idam ettirdi.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   IV. Kılıç Arslan

İstanbul’daki ulema sınıfı arasındaki kargaşalığı önledi ve bu sınıfın huzurla hizmet görür ışık halkası gelmelerini sağladı.

Devlet bünyesinde asayişi muhafaza edip, huzur ve intizamı ikame ettikten daha sonra orduyu toplayarak sefere çıktı. Çanakkale Boğazını kapatmış olan Venediklilerin üzerine yürüdü. Kaptan Topal Mehmet Paşa’nın denizden, kendisinin karadan yaptığı taarruz neticesinde Venediklileri boğazdan attı ve Venedik işgali altındaki Bozcaadayı 31 Ağustos 1657’de ve Limni adasını 15 Kasım 1657’de geri aldı.

Peşinde, Eflak, Boğdan ve Erdel meselelerini ele aldı. Bu havalideki isyanları bastırdı. ayaklanma eden Erdel üzerine, 1658 yazında sefere çıktı. 1 Eylül 1658’de Erdel’in kapısı vaziyetindeki Yanova teslim alınıp, Prens Georges Rakoczy kaçınca, yerine Akos Borcsai tahsis edildi. Yanova, Şebes ve Lagoş şehirleri Osmanlı Devletine katıldı. Erdel’in haracı kırk bin altına çıkarılıp, elli bin kuruş harp tazminatı alındı.

Osmanlı ordusunun Avrupa kıtasında seferde olmasını fırsat bilen Celaliler, Anadolu’da harekete geçti. Bunun üzerine Avrupa seferi dönüşünde Anadolu’daki Abaza Hasan Paşa isyanını da başarıyla bastırdı ve Anadolu’da huzuru tedarik etti. İsyanın bastırılmasında, Diyarbakır Valisi Murtaza Paşanın çok hizmeti geçti.

Anadolu’da emniyet ve sessizliğin sağlanması üstüne, Temmuz 1659 padişah IV. Mehmet ile birlikte Bursa gezisine çıktı.

1659’da Kırım Tatarları ile birlikte Rus ordusunu dağıttı.

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ve Köprülü Fazıl Mustafa Paşa oğullarıdır. Kendisinden sonra oğulları, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ve Köprülü Fazıl Mustafa Paşa sadrazam olarak devlete hizmet etmişlerdir.

Köprülü Mehmet Paşa, 31 Ekim 1661 tarihinde Edirne’de 86 yaşında ölmüştür. İstanbul’a getirilerek Çemberlitaş yakınında yaptırdığı kütüphanesinin bahçesindeki türbesine defnedildi. Öldüğü sırada Şam’da yer alan oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, İstanbul’a çağrıldı ve IV. Mehmet tarafından Sadrazam yapıldı.

İLGİLİ BİYOGRAFİ :   Kemal Tanca

Köprülü Mehmet Paşa, devleti içine düştüğü kötü durumdan kurtarmış olmakla beraber, tarihçiler tarafından merhametsizliği dolayısıyla eleştiri de edilmiştir. Rakiplerini ezmiş, isyan ruhunu Anadolu’da yok ederek en büyük Celali isyanına son vermiştir. Silâhdar Fındıklılı Mehmed Ağa, onu “hunhar” diye nitelendirirken, bilhassa tarihçi Naima onu, devleti içinde bulunduğu şiddet durumdan çıkaran, rahat ve huzuru karşılayan büyük bir devlet adamı olarak görür.

Köprülü Mehmet Paşa, sadrazamlığı esnasında Yeniçeri Ocağı’nı disiplin altına aldı. Ulufe (Kapıkulu ve Deneyimsiz Ocağı mensuplarına üç ayda bir verilen ücret) dağıtımındaki yolsuzluklara el koymuş ve iktidarını kuvvetlendirmek için daha sadâretinin başlarında kendisine ast bir istihbarat teşkilâtı kurmuştu. Gemilerdeki kürekçilerin mağduriyetini durdurmak üzere “kürekçi akçesi” adı aşağı bir ödenek kurmuş, her cuma divan toplantısından daha sonra mevali (yüksek dereceli bilim insanları) ve müderrislerin sadrazamı Arz Odası’nda ziyaretlerini geveze bularak kaldırmış, kubbe vezirlerinin sayısını da azaltmıştı. Ayrıca Turhan Valide Sultan’a çok büyük bir hürmet göstererek padişah üstünde etkin olmuştu.

Köprülü, kendisinden daha sonra sadaret makamına geçecek olan oğulları, akrabaları ve damatlarıyla XVII. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren devlet yönetiminde ön sırada yer almış Köprülüler ailesinin de kurucusu olmuştur.

Döneminde yaptırdığı bir takım eserler şunlardır:
Yanova: Cami, okul, dükkanlar, Körös nehri üzerinde değirmen.
Turhal: Han
Vezirköprü: Çeşme, namazgah, su yolu.
Lefke: Karaoğlan-Beli denilen yerde cami, mektep, han.
Şam: Cisr Şugur’da cami, mescit, mektep, han.
Gümüşhacıköy: Cami, okul, han.
Bolu sancağı: Taraklı kasabasında cami ve okul.
Hendek ile Sapanca arasında uzun bir köprü

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı